Shanghai Yacontee Industrial Co. Ltd.

504B Shuangzi Building,

Xinzhuan Road, Songjiang District
Shangai, 201612, China